12

عدم جذب رطوبت (%۱۰۰ ضدآب)

وزن سبک، سطح سخت

وجود دانسیته یکسان در طول ورق

مقاومت خمشی ومقاومت در برابر ضربه

ضد قارچ و ضد کپک

مقاوم نسبت به آفات و حشرات موذی مانند موریانه

قابلیت ماشین کاری و حکاکی34

قابلیت پیچ کاری و برش کاری عالی

قابلیت بازیافت %۱۰۰

مقاوم در برابر عبور ارتعاشات صوت (عایق صوتی)

مقاوم در برابر حرارت  (عایق حرارتی)

عملکرد خود خاموش شونده

مقاوم نسبت به پوسیدگی و فرسایش

مقاوم در برابر خوردگی ناشی از اسید

مقاوم به مواد شیمیایی

قابلیت چاپ پذیری عالی5